Genetická metoda

Genetická metoda

Za autora této metody je považován spisovatel a pedagog Josef Kožíšek. Moderní metodiku této metody zpracovává od roku 1995 PhDr. Jarmila Vágnerová, Csc., autorka souboru učebnic a pracovních listů. Genetická metoda čtení označovaná též jako hlásková - spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování (s-l-o-v-o – slovo). Tato metoda se dnes pojímá jako metoda přirozená vývoji dítěte. 

Od samého začátku žáci čtou i zapisují celé věty, slova nejprve hláskuji (A-D-A-M) a poté opět spojují ve slova (ADAM). Začíná se nácvikem sluchové analýzy a syntézy nejprve u krátkých slov a postupně se přechází ke slovům delším a složitějším. Naučená velká tiskací písmena děti zároveň i píší, pokud žáci zvládnou velká tiskací písmena, přechází se na nácvik malých písmen.Okamžité psaní velkých tiskacích písmen, které umožní dětem procvičit jemnou motoriku a připravit je na psaní složitějších psacích písmen, se kterým se začíná od druhého pololetí školního roku.

Na samém počátku se vychází ze jmen žáků a jejich fotografií, děti se tak učí první písmeno svého jména i jména svých spolužáků.

Praktická využitelnost čtení a psaní velkých písmen – děti mohou téměř okamžitě psát, což je využitelné i v ostatních předmětech, např. v prvouce názvy stromů, ovoce apod., v matematice mohou děti číst jednoduché slovní úlohy.

Rozdíl genetické metody od "tradiční" metody analyticko - syntetické

Genetická metoda  K - O - L - O
                            
Analyticko - syntetická metoda  K - O = KO
                                                  L - O = LO
                                               KO + LO = KOLO
 
KLADY
 
- důraz na rozvoj sluchového vnímání
- navazuje na předškolní věk - děti již znají některá velká písmena
- vychází se z vlastních jmen dětí
- rychlost nástupu čtení slov a vět
- okamžité psaní velkých tiskacích písmeno
- čtení s porozuměním
- výuka probíhá zábavnou formou - hra na "Marťany" ...
- metoda je založena na hláskování slov, což se také výrazně projevuje při psaní. 
  Dítě píše a vybavuje si postupně jednotlivá písmena, ne slabiky.
- díky dobrému rozkladu slov nedělá chyby při psaní (nevynechává některá písmena)

 

Doporučujeme trénovat rozklad a sklad jednoduchých slov:
 
např. les, pes, lev, oko, nos, vlk, los – dítě říká slovo po písmenech L – E – S, P – E – S, L – E – V
a naopak: řekne se slovo po písmenech L – E – S a dítě řekne slovo dohromady LES.