Kontrolní testy

Kontrolní testy

V nastávajícím týdnu budeme s dětmi ve škole psát velké opakovací testy z geometrie a z českého jazyka (viz zápis v deníčku).


K procvičování z českého jazyka:

1. rozlišování souhlásek měkkých, tvrdých a obojetných

2. doplňování i/í, y/ý do textu po měkkých a tvrdých souhláskách

3. psaní vět (velké písmeno na začátku věty, interpunkční znaménko na konci věty)

4. rozlišování názvů osob, zvířat a věcí

5. rozlišování a psaní vlastních a obecných jmen

6. doplňování předložek do textu


Do geometrie zopakovat učivo z učebnice č. 6:

1. rýsování bodů, přímek a úseček

2. měření úseček (mm, cm)

3. rozlišování, zda bod leží na dané přímce či neleží

4. rýsování úseček dané délky