Pololetní písemné práce

Pololetní písemné práce

V následujícím týdnu budeme psát s dětmi ve škole pololetní písemné práce. V pondělí (18.1.) z českého jazyka a ve středu (20.1.) z matematiky a geometrie. Zopakujte si proto prosím doma s dětmi probrané učivo.


V testu z českého jazyka se objeví:

1. diktát (Na začátku každé věty píšeme velké písmeno - jinde ne (kromě jmen)! Nesmíme na konci věty zapomenout napsat tečku!)

2. doplňování dlouhých a krátkých samohlásek

3. doplňování u-ú-ů do slov

4. dělení slov na slabiky

5. dělení vět na slova

6. určování druhů vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací) včetne interpunkčních znamének (. ? !)

7. určování pořadí vět v textu


V testu z matematiky bude:

1. porovnávání čísel

2. rozklad čísel na desítky a jednotky

3. sčítání a odčítání čísel (desítek, dvojciferných čísel s jednocifernými)

4. slovní úlohy

K procvičení můžete využít příklady z konce učebnice matematiky (s. 28-30).


Test z geometrie bude zahrnovat:

1. vyznačování bodů

2. rýsování a měření úseček

3. rýsování přímek (+ vyznačování bodů ležících či neležících na přímkách)

K procvičování: s. 19 a s. 25.