Pololetní písemné práce

Pololetní písemné práce

Příprava na pololetní písemné práce:


Test z matematiky:

1. násobení a dělení 1-10

2. sčítání a odčítání do 100 (s přechodem přes desítku)

3. příklady se závorkami

4. písemné sčítání a odčítání

5. výpočet poloviny, třetiny a čtvrtiny z daného čísla

6. slovní úlohy

Test píšeme ve čtvrtek 12. ledna.


Test z geometrie:

1. rýsování přímek, bodů, úseček, polopřímek

2. měření úseček

3. převádění jednotek (mm, cm, dm, m)

4. rýsování rovnoběžných a kolmých přímek

Test píšeme ve čtvrtek 12. ledna.


Test z českého jazyka:

1. vyhledávání sloves a podstatných jmen v textu a jejich doplňování do textu

2. doplňování vhodných párových souhlásek do slov (b-p, d-t, ď-ť, h-ch, v-f, z-s, ž-š)

3. určování předponové části, příponové části a kořenu slova

4. doplňování y/i, ý/í po tvrdých a měkkých souhláskách

5. doplňování y/i, ý/í do vyjmenovaných slov po B a L, i do slov k nim příbuzných

6. určování podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního

Test píšeme ve středu 18. ledna.