Pololetní písemné práce

Pololetní písemné práce

V úterý (13. června) nás čeká pololetní písemná práce z jazyka českého.

Děti by si měly zopakovat:


1. doplňování y/i, ý/í po měkkých a tvrdých souhláskách

2. doplňování y/i, ý/í po obojetných souhláskách (zopakovat vyjmenovaná slova)

3. naučit se učivo o slovních druzích (kromě částic a citoslovcí)

4. určování slovních druhů

5. doplňování slov z nabídky do textu

6. naučit se vyjmenovat všechny pádové otázky


Ve středu (14. června) píšeme pololetní písemnou práci z geometrie.

Bylo by vhodné procvičit si:


1. měření délek stran geometrických útvarů

2. rýsování kružnice na základě určeného poloměru i podle délky úsečky

3. určování bodů, které náleží kružnici a které náleží kruhu

4. určování rovnoběžných, různoběžných a kolmých přímek


Ve čtvrtek (15. června) budeme psát pololetní písemnou práci z matematiky.

Je nutné si procvičit:


1. písemné sčítání a odčítání

2. dělení se zbytkem

3. násobení a dělení mimo obor násobilky

4. písemné násobení

5. počítání složitějších operací typu 150 + 4 * 6 =

6. řešení slovních úloh