Závěrečné písemné testy

Závěrečné písemné testy

Z matematiky budeme psát v pondělí 13. 6. z následujícího učiva:


1. násobky jedné až osmi (příklady na násobení a dělení - včetně zkoušek),

2. sčítání a odčítání do stovky,

3. porovnávání čísel a dopočet jejich rozdílu,

4. složitější příklady se závorkami,

5. počítání příkladů typu: "dané číslo zvětši/zmenši o sedm", "dané číslo je xkrát větší/menší",

6. slovní úlohy.Z geometrie budeme psát v úterý 14. 6. z tohoto učiva:


1. rýsování úsečky a přímky,

2. měření úsečky a rýsování úsečky dané délky (v cm i mm),

3. rýsování bodů ležících a neležících na přímce, úsečce,

4. rýsování polopřímek, vyznačení jejich počátku, rozhodnutí, zda jsou polopřímky k sobě opačné či nikoliv.Z českého jazyka budeme psát ve středu 15. 6. z níže uvedeného učiva:


1. přepis,

2. doplňování i/í, y/ý po souhláskách tvrdých a měkkých,

3. vyhledávání podstatných jmen a sloves v textu,

4. doplňování velkých a malých písmen u podstatných jmen obecných a vlastních,

5. doplňování skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě,

6. doplňování párových souhlásek na koncích slov: d-ď, t-ť, h-ch, b-p, v-f, z-s, ž-š.


Prosím, procvičte si s dětmi učivo doma. Děkuji.